Regulamin

Regulamin Ryanair Transfers

Jest to dokument prawny zawierający postanowienia umowne („Warunki”). Dokument ten nie narusza ustawowych praw konsumenta. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i wyłącznie jurysdykcji angielskich sądów. Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków, lub część jednego dowolnego warunku zostanie uznana za nieważne, niezgodne z prawem bądź niewykonalne, powinien on zostać niezwłocznie zmodyfikowany, aby uczynić go legalnym, ważnym i możliwym do wykonania. Jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, dane postanowienie lub postanowienie częściowe powinno zostać usunięte. Każda taka modyfikacja lub usunięcie całości bądź jakiejś części nie ma wpływu na ważność, legalność oraz nie wpływa na wykonanie pozostałych warunków regulaminu.

1. Definicje

 1. „Spółka” odnosi się do Looking4Parking Limited (spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 7107772).
 2. „Klient” oznacza osobę lub osoby korzystające lub zamierzające skorzystać z usług spółki.
 3. „Usługodawca” oznacza operatora polecanych transferów, których spółka jest pośrednikiem.
 4. "Rezerwacja" odnosi się do zakupu przez klienta za pośrednictwem strony internetowej firmy usługi transferu świadczonej przez dostawcę transferu.
 5. „Data odlotu” odnosi się do daty wylotu samolotu.
 6. "Transfer" odnosi się do podróży z lub na lotnisko przy użyciu środka transportu, w tym autobusu, autokaru, pociągu, prywatnej taksówki lub prywatnego minibusu.

2. Odpowiedzialność Spółki

 1. Niniejszy regulamin dotyczy tylko rezerwacji dokonanych bezpośrednio na stronie internetowej firmy. Rezerwacje dokonane za pośrednictwem witryny (stron) osób trzecich podlegają ściśle warunkom określonym na tej stronie internetowej.
 2. Firma działa wyłącznie jako agent rezerwacji miejsc parkingowych i transferów dla usługodawcy dla opisywanych parkingów. Klient będzie zawierał umowę z usługodawcą i będzie podlegać zasadom i warunkom usługodawcy. Wszystkie szczegóły owych warunków są dostępne u usługodawcy.
 3. Jako agent rezerwujący usługi dostawcy, firma ponosi odpowiedzialność wobec klienta tylko za straty bezpośrednio wynikające z niedbalstwa firmy w związku z przetwarzaniem rezerwacji. Wszelkie roszczenia klienta związane z dostawą usług parkingowych muszą być podejmowane wobec usługodawcy i podlegają jego warunkom.
 4. Notwithstanding any of the terms of these Terms and Conditions, the company does not limit or exclude its liability for any liability that cannot be limited or excluded by applicable law.

3. Rezerwacje

 1. Rezerwacje za pośrednictwem strony internetowej spółki są uznane za dokonane, jeśli został wydany numer rezerwacji. Regulamin oraz wszystkie warunki uważa się za zaakceptowane po wydaniu numeru rezerwacji.
 2. Rezerwacje telefoniczne są uznane za sfinalizowane po ich potwierdzeniu przez przedstawiciela firmy. Wszystkie warunki są uważane za zaakceptowane oraz przyjęte zaraz po potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Wszystkie świadczone usługi zależne są od ich dostępności.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania lub niezrealizowania rezerwacji. Zrealizowana rezerwacja nie gwarantuje miejsca, a firma może anulować rezerwację, jeśli usługodawca poinformuje, że nie jest w stanie danej rezerwacji zrealizować. W takich okolicznościach zwrot zostanie przyznany, ale firmy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie i powstałe.
 5. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że aktualny numer kontaktowy i adres e-mail zostały podane w momencie dokonania rezerwacji.
 6. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, iż przeczytał on e-mail z potwierdzeniem przed podróżą.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione koszty lub straty pośrednie z powodu błędnego podania numeru kontaktowego i adresu e-mail przez klienta lub nieprzeczytania e-maila z potwierdzeniem przed podróżą.
 8. Zaleca się, aby klient wydrukował e-mail potwierdzający i zabrał go ze sobą w podróż na dane lotnisko.
 9. Firma może wykorzystywać informacje dostarczone prze klienta w momencie rezerwacji w następujących celach: (a) w celu realizacji rezerwacji; (b) w celu przetwarzania i otrzymywania płatności; (c) do analizowania i profilowania preferencji klienta dotyczących transferów (np. rynku, analizy klientów oraz produktów) w celu umożliwienia przeglądu, rozwoju i ulepszenia oferowanych produktów i usług; (d) w celu umożliwienia firmie dostarczenia klientowi oraz innym klientom istotnych informacji za pośrednictwem programu marketingowego firmy. Firma ma prawo informować klienta o swoich produktach i usługach za pomocą jednej z następujących metod: e-mail, poczta, telefon, SMS. Jeśli klient chce zrezygnować z tych działań marketingowych, to powinien poinformować o tym firmę.

4. Płatność

 1. Płatność za rezerwację dokonaną telefonicznie lub na stronie internetowej firmy można dokonać wyłącznie za pomocą karty MasterCard, Visa, American Express, Diners Club lub Switch. Czeki nie są akceptowane.
 2. Jeżeli płatność kartą zostanie odrzucona, to firma i usługodawca zastrzegają sobie prawo do niewykonania rezerwacji.
 3. Wszystkie ceny podawane są w walucie aktualnie wybranego kraju (lub, jeśli nie wybrano żadnej waluty, w walucie kraju, w którym przelew został przekazany) i zawierają podatek VAT w stosownych przypadkach.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji za pomocą karty kredytowej spoza Wielkiej Brytanii wydawca karty obciąży rachunek klienta w lokalnej walucie zagranicznej po kursie wymiany obowiązującym w dniu przetworzenia. Może być stosowana opłata za przewalutowanie.

5. Procedura anulowania rezerwacji

 1. Rezerwacja może zostać anulowana do 48 godzin przed datą rozpoczęcia transferu.

6. Procedura wprowadzenia zmian

 1. Zmiany mogą zostać dokonane do 48 godzin przed datą rozpoczęcia transferu. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi opłatami administracyjnymi, jednak jeśli nowa cena rezerwacji po zmianie jest wyższa, niż cena rezerwacji pierwotnej, różnica zostanie naliczona.
 2. Wszelkie zmiany podlegają warunkom rezerwacji dostawcy transferu, którzy mają prawo pobierać opłaty za różnego rodzaju zmiany dotyczące wzrostów kosztów.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli żądana zmiana nie może zostać spełniona. Wszystkie zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga.klienta@looking4.com. W wiadomości proszę podać numer rezerwacji/zamówienia oraz pełne szczegóły wymaganych zmian.

7. Warunki i postanowienia Dostawcy Transferów

 1. Wszystkie rezerwacje są przyjmowane zgodnie z aktualnymi warunkami usługodawcy, których kopia jest dostępna na żądanie klienta. Takie informacje są udzielane jedynie w celach informacyjnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież mienia osobistego lub przedmiotów pozostawionych na widoku podczas podróży.
 3. Dzieciom poniżej 16. roku życia musi towarzyszyć osoba dorosła, o ile dostawca transferu nie określi inaczej.
 4. Dostawca transferu zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu jakiejkolwiek osoby (zarówno przed transferem, jak i podczas niego), którą według wyłącznego uznania przedstawiciela dostawcy transferu:
  1. Uważa się, że jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
  2. Uważa się lub podejrzewa za nosiciela choroby zakaźnej;
  3. Pali lub spożywa alkohol lub próbuje palić lub spożywać alkohol w pojeździe;
  4. Zaśmieca lub zanieczyszcza pojazd swoim ubraniem lub bagażem;
  5. Zakłóca w jakikolwiek sposób spokój innych pasażerów;
  6. Wpływa na bezpieczeństwo pasażerów lub kierowcy pojazdu;
  7. zachowuje się w sposób niepokojący; i / lub działa w jakikolwiek sposób, który jest zabroniony przez prawo kraju, w którym przebywa.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie, dopóki nie zostanie mu udowodnione, że dane uszkodzenie zostało spowodowane zaniedbaniem usługodawcy.
 6. O ile nie określono inaczej, opłata za transfer do większości miejsc docelowych bejmuje transport jednej sztuki bagażu na osobę.

8. Procedura składania skarg

 1. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres: obsluga.klienta@looking4.com. Reklamacja może również zostać wysłana pocztą tradycyjną na adres Looking4Parking Ltd, 6th Floor Olympic House, Manchester Airport, Manchester, England, M90 1QX

9. Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. i. Wszelkie transfery reklamowane na stronie Ryanair.com są obsługiwane przez strony trzecie i obowiązują warunki konkretnego dostawcy usług. Ryanair nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania tych dostawców (stron trzecich), w szczególności za późne, anulowane lub nieprawidłowo podane informacje o transferach.